Pod pojmom CNC obrade se podrazumeva mašinska tehnologija izrade delova na mašinama sa kojima se upravlja računarom. Same metode obrade se u načelu dele na metode obrade spajanjem (zavarivanjem, lemljenjem i lepljenjem), rezanjem, deformisanjem, metode termičke i termohemijske obrade, novije metode aditivne obrade (poput 3D štampe), metode obrade livenjem, nekonvencionalne metode obrade i druge, ne manje značajne metode, uz čiju pomoć dobijamo širok dijapazon delova različitih formi.

 

Ako govorimo o aktueelnoj tehnologiji mašinske obrade u domenu nekonvencionalnih metoda obrade sve više se govori o multidiscipllinarnoj upotrebi robota u procesima izrade,

ali i o hibridnim mašinama (spojevima mašinskih obradnih centara za obradu rezanjem sa hardwareom zaduženim za 3D štampu metala laserskim sinterovanjem).

Aleksandar Jovanović
diplomirani mašinski inženjer
profesor mašinstva